Pri poskytovaní našich služieb sa riadime hlavnou zásadou :
Záujmy našich klientov sú vždy na 1. mieste.

Už počas prvého bezplatného a nezáväzného rozhovoru zistíte, či sme si „padli do oka“ a či zároveň môžeme byť pre Vás užitoční. Súčasťou našej práce je tiež dodržiavanie diskrétnosti, spôsobom a v rozsahu, ktorý si želáte.
Rešpektujeme Vašu firemnú kultúru, metódy práce aj Vaše praktické zvyklosti.

Naše služby sú v súlade so systémom FPFA®, plne zameranom na rozvoj ľudí.

V zjednodušenom vyjadrení ide o systematické zlepšovanie všetkých ľudí k vyšším schopnostiam a ochote. Za veľmi dôležité považujeme rešpektovať popri tom skupinové záujmy a zároveň záujmy jednotlivcov. A tiež pri návrhu a realizácii systematického zlepšovania zohľadňovať potreby Vašej firmy. Každý človek je iný a tak isto je aj každá firma iná. Treba vytvoriť riešenie šité na mieru konkrétne pre Vašu firmu.

Naše služby sa vykonávajú v cyklickom navrhovaní a schvaľovaní projektov podľa Vami pevne stanoveného schvaľovacieho procesu.

Pre ktoré firmy môžu byť naše poradenské služby užitočné? Pre firmy a ľudí, ktorí sa zameriavajú aj na dlhodobý rozvoj a prosperitu. Byť úspešný v plnení denných úloh je dôležité pre fungovanie firmy v danom období. Systematické zlepšovanie je dôležité pre prosperitu firmy v budúcnosti. Predchádzať problémom je lepšie ako ich úspešne riešiť.

Čím je svet zložitejší a rýchlejší, tým viac je treba venovať pozornosť vyváženosti operatívy a stratégie.

Vy ovládate výrobné postupy a procesy a my sa vyznáme do podnikových systémov zameraných na zlepšovanie firiem a ľudí. Spojením týchto dvoch odborností môže byť dosiahnutá vysoká rýchlosť a efektívnosť riešení.

Možno by sa Vám hodilo posilniť Vaše riešiteľské tímy alebo jednoducho rozšíriť kapacity pre projekty zamerané na zlepšovanie. Prípadne môžete využiť „pohľad zvonka“ pre novú inšpiráciu, či preskúmanie Vašich doterajších riešení.

Naše postupy, prednostne zamerané na ľudí, sú overené v praxi a fungujú. Majú teoretický základ v súlade s najnovšími trendami, avšak praktickej stránke venujeme najväčšiu pozornosť.

Či už je Vaša firma malá alebo veľká, bonitná alebo menej, má silnú históriu alebo je mladá – ku každému klientovi pristupujeme s rovnakou starostlivosťou. Ponúkame Vám príjemnú a efektívnu spoluprácu.

Potenciál zlepšovania je v 10-tkach percent v riešenej oblasti alebo pri zvyšovaní výkonnosti celej firmy.

Nie je čo stratiť, môžete len získať. Vyskúšate?