Aj malý zrealizovaný projekt je oveľa lepší ako veľký vysnívaný projekt.

V každej firme prebiehajú snahy a aktivity so zámerom zlepšiť to, čo je. Neustále ešte prevláda zameranie na zlepšovanie strojov a procesov, technologických postupov, výrobkov a služieb. Na zlepšovanie rôznych ukazovateľov využitia strojov, času odstránenia poruchy, návratnosti investícií a ďalších fyzických či finančných ukazovateľov.

To všetko je v poriadku, keby sa nezabúdalo na ľudí. A pritom, na čo vo firme oko padne, všetko vytvorili ľudia.

Preto je najdôležitejšie prednostne sa zamerať na zlepšovanie ľudí. A schopnejší a ochotnejší ľudia potom môžu zlepšovať všetko potrebné.

Inak je zlepšovanie na niekoľkých ľuďoch, ktorí nesú zodpovednosť za rast a rozvoj firmy na svojich pleciach. Obvykle je to majiteľ s niektorými členmi vedenia a pár nadšenými odborníkmi. Samozrejme, že sú preťažení a aj tak sa veľa vecí nestíha.

Riešením je rozprestrieť rozvoj firmy na väčší počet ľudí – zapojiť ich do zlepšovania.

To si vyžaduje lepšie využiť terajšie schopnosti ľudí a starať sa o ich ďalší rozvoj. K tomu môže dobre poslúžiť náš systém FPFA® – prednostne zameraný na zlepšovanie ľudí.

Systém neustáleho zlepšovania tvorí jadro systému FPFA®.

Delegovanie je sprievodným javom riešenia systému FPFA®.

Firma Vám funguje dobre, ale môže aj lepšie. Vždy sa dá všetko zlepšovať.

Ľudia majú v sebe skryté bohatstvo znalostí a skúseností, veď inak by ťažko bolo možné vyrábať výrobky, či poskytovať služby. Doba je však rýchla, zákazníci sú stále náročnejší a niet času na debaty s ľuďmi. Všetko treba robiť rýchlo a ešte rýchlejšie a manažéri sú pod tlakom nútení hľadať skratky.

A tak poklady zostávajú skryté v ľuďoch.

Ľudia nosia v sebe problémy, no často aj ich riešenia.

Mnohokrát vedia oveľa viac ako poskytujú. Ale keď sa ich nik nepýta, tak to asi netreba, myslia si viacerí. Alebo im už v minulosti bolo párkrát naznačené, že majú držať hubu a krok a robiť to, čo sa im prikáže.

Riešením je postupne sa s ľuďmi inak rozprávať. Podporovať ich v práci, viesť ľudí k vyššej tvorivosti. Ľudí k tomu systematicky vzdelávať, aby chápali podnikové systémy a vedeli ich aj používať v práci. Aby ľudia zo seba vydali to najlepšie, čo sa v nich skrýva.

Prakticky to znamená zaujať k ľuďom nový prístup:

Pýtať sa ľudí na názor.

Poradiť sa s nimi.

Zapojiť ľudí do vymýšľania nových riešení.

Požiadať ich o účasť na realizácii zlepšovania.

Poskytovať ľuďom pozitívnu spätnú väzbu.

Odmeniť ich za prínosy zo zlepšovania vrátane dohodnutej finančnej odmeny ako podielu zo skutočných prínosov pre firmu.

Tieto odmeny, kryté skutočnou pridanou hodnotou, sa postupne stanú významnou časťou príjmu ľudí v súlade so spravodlivým princípom:

Vyšší prínos pre firmu – vyššie príjmy pre ľudí zapojených do neustáleho zlepšovania.

Žiadne dlhotrvajúce školenia, žiadne porady o ničom. Len trochu viac načúvania a pozornosti k ľuďom. Postupne, krok za krokom nový prístup priamo používať v praxi.

A ľudia sa to naučia. Tak, ako sa naučili aj to, čo robia teraz – pri práci. Jednoducho sa človeka viac pýtať a menej hovoriť čo má robiť. Princíp je, že keď si človek voľačo sám vymyslí, je to jeho nápad a teda tomu určite aj rozumie.

V konečnom dôsledku sa ušetrí spústa času zbytočným opakovaným vysvetľovaním úlohy, vylúčením nedorozumení a naprávaním chýb.

Najdôležitejšie je jasne dávať ľuďom na vedomie, že ich názor a ich zapojenie do neustáleho zlepšovania je želané.

Ľudia túžia, už zo svojej podstaty, komunikovať s druhými ľuďmi. Čím menej sa s ľuďmi rozprávajú šéfovia, tým viac sa ľudia rozprávajú medzi sebou o tom, čo sami považujú za zaujímavé.

Škoda každej stratenej príležitosti pre lídrov a manažérov dostať sa k ľuďom bližšie, ovplyvňovať ich názory a získavať si ich dôveru.

Keď firma prežíva dobré časy, projekty pre neustále zlepšovanie môžu byť rozsiahlejšie a svojimi prínosmi viac orientované do budúcnosti.

Výber projektu zlepšovania pre Vašu firmu by mal byť šitý na mieru. Považujeme za dôležité rešpektovať doterajšie zvyklosti a používané podnikové systémy tak, aby sa na ne nové projekty harmonicky napojili.

Ak by ste mali záujem, radi Vám budeme nápomocní pri výbere a realizácii projektov pre neustále zlepšovanie.

V nasledujúcich štyroch obrázkoch sú znázornené príklady pre voľbu projektov.

Môžete si vybrať napr. tému OPTIMALIZOVANÁ FIREMNÁ STRATÉGIA a z tohto „epicentra“ riešenia neustáleho zlepšovania postupne pokračovať ďalšími témami.

Pre inšpiráciu sme pre Vás pripravili v nasledovnom obrázku vzor firemnej stratégie vo forme myšlienkovej mapy. Možno Vám poslúži aspoň pre posúdenie oblastí, ktoré má zmysel strategicky riešiť.

Možno bude vo Vašej firme vhodnejšie začať s projektom týkajúcim sa zlepšenia LEADERSHIPU A MANAGEMENTU.

Ak ste vo firme uvažovali o zlepšení odborných kompetencií alebo emočnej inteligencie (EQ), môže byť vybratý projekt s takouto témou. Zvlášť zameranie na emočnú inteligenciu je dnes silne preferované. Prevláda názor, že vplyv EQ na úspech firmy je podstatne vyšší ako IQ. Tak či onak, každá uskutočnená významná zmena súvisí so sebauvedomením a kultiváciou vedomia človeka.

Tento obrázok znázorňuje paralelné riešenie LEADERSHIPU a odborných kompetencií spolu s emočnou inteligenciou (s dvomi epicentrami riešenia). Taká voľba je prospešná v prípade, že potrebujete prednostne riešiť tieto oblasti a ľudia sú na to pripravení.

Podobným spôsobom možno vybrať aj iné kombinácie tém do projektov pre neustále zlepšovanie.

Ďalšou alternatívou je vytvoriť a zrealizovať pilotný projekt v jednom vybranom pracovnom tíme a potom riešenie rozšíriť do ďalších tímov alebo organizačných útvarov.

Najväčšiu transparentnosť poskytuje jedno komplexné riešenie s postupnosťou na seba nadväzujúcich etáp riešenia.

V konečnom dôsledku vždy ide o vyladenie súčastí systému FPFA® vrátane systému neustáleho zlepšovania, ktorý má v ňom kľúčové postavenie.

Radi budeme spolupracovať na riešeniach pre Vás. Či už máte limitované riešiteľské kapacity alebo Vás zaujíma pohľad zvonka pri hľadaní nových impulzov pre zlepšovanie.

Možno ste už pocítili, že by bolo dobré zaviesť do Vašej firemnej praxe viac systematickosti. Tlak operatívy však tomu veľmi silne bráni a tak sa stáva, že dlhodobejšie zámery sa posúvajú. Môže sa stať, že počas rokov sa nazbiera odložených vecí veľká kopa, ktorú hrnieme pred sebou. A až keď je kopa taká veľká, že nie je cez ňu vidieť, až vtedy si to všimneme.

Čo keby sme sa do zmeny, do zlepšovania, pustili skôr? Poteší nás, keď sa ozvete a môžeme sa o tom porozprávať. Najlepšie hneď teraz.

Vedecké objavy a nové technológie, rýchlo uplatňované do bežného života, spôsobujú čoraz väčšiu rýchlosť a zložitosť sveta. Vznikajú nové odbornosti, nové špecializácie. Nik nemôže vedieť všetko. A snažiť sa robiť veľa všeličoho môže znamenať, že nič nie je urobené poriadne. Treba sa sústrediť na to, čo vie firma robiť najlepšie a vybrať si jadro svojho zamerania.

Vy sa vyznáte v tom ako založiť a rozbehnúť firmu a vyrábať výrobky alebo poskytovať služby. A my sa vyznáme v tom ako sa dá firmu systematicky zlepšovať. Spojme naše znalosti a skúsenosti do spoločnej práce na projekte neustáleho zlepšovania pre Váš aj náš prospech.

Raz vidieť je lepšie ako 100 krát počuť.

A raz si o veci pohovoriť je aspoň 10 krát lepšie ako si len prečítať.

Tak sa nám bez obáv prosím, ozvite.