VAŠA FIRMA JE ETABLOVANÁ NA TRHU A TO DOKAZUJE, ŽE MÁ SVOJE OPODSTATNENIE A PLNÍ SVOJ ÚČEL.

Firma realizuje svoje ciele, zarába peniaze a vytvára si dlhodobú prosperitu. Ľudia si dobre robia svoju prácu a zákazníci dostávajú výrobky alebo služby načas, v dobrej kvalite a za výhodné ceny.

Pri hlbšom pohľade dovnútra firmy možno identifikovať práce vykonávané na plnení denných úloh a práce na zlepšovaní, potrebnom pre dosahovanie dlhodobej prosperity.

Všetko beží dobre, vládne spokojnosť a dobrá nálada.

Takže pohoda, večer sa oslavuje.

PRÁVE VTEDY, KEĎ PREVLÁDA PRESVEDČENIE, ŽE VO FIRME VŠETKO DOBRE FUNGUJE, BA AŽ IDEÁLNE, JE NAJLEPŠÍ ČAS POLOŽIŤ SI OTÁZKU:

„NAOZAJ JE VŠETKO V NAJLEPŠOM PORIADKU?“

Alebo:

„AKO VLASTNE VIEME, PODĽA ČOHO, ŽE JE VŠETKO V PORIADKU?“

Môže sa stať, že firma sa už nachádza v zlej situácii, ale nik to ešte nevidí. Úspešná minulosť obvykle zastiera potrebu udržať pozornosť a ostražitosť. NEVIDÍME TO, ČO NECHCEME VIDIEŤ A NEPOČUJEME TO, ČO NECHCEME POČUŤ. A ZÁSADNÉ PROBLÉMY MÔŽU NEPOZOROVANE RÁSŤ. Je to ako keby sme sa pokúšali auto šoférovať len pozeraním dozadu, do spätných zrkadiel. Obidva pohľady, pohľad dozadu do minulosti a pohľad dopredu do budúcnosti by mali byť v rovnováhe.

Dôvodom je prirodzená ľudská vlastnosť – skon k sebauspokojeniu – ktorá vedie k preceňovaniu pozitívnych výsledkov v dobrých časoch.

MÔŽE SA STAŤ, ŽE SEBAUSPOKOJENIE PRERASTIE K PRESVEDČENIU, ŽE DOBRE ZABEHNUTÉ VECI TREBA PONECHAŤ AKO SÚ A AKÁKOĽVEK ZMENA JE ZBYTOČNÁ.

Proti takémuto vývoju situácie vo firme môže dobre poslúžiť práve SYSTÉM NEUSTÁLEHO ZLEPŠOVANIA.

FAKTORY SYSTÉMOVOSTI A NEUSTÁLOSTI ZAMERANÉ NA ZLEPŠOVANIE MAJÚ POTENCIÁL ZABRÁNIŤ DRAMATICKÉMU ZHORŠENIU SITUÁCIE.

Keď sú ľudia vedení k premýšľaniu nad novými riešeniami a zlepšovaním, drží ich to vo vysokej úrovni aktivity a tvorivosti. Pracovné metódy používané pri uplatňovaní systému neustáleho zlepšovania zároveň podporujú VYTVÁRANIE ZÁKLADNE ZNALOSTÍ A SKÚSENOSTÍ. To je účinný spôsob posilňovania konkurencieschopnosti firmy a tiež ZVYŠOVANIA ODOLNOSTI FIRMY V ZLÝCH ČASOCH.

METÓDY V DOBRÝCH ČASOCH BY MALI PLNE PODPOROVAŤ NOVÉ KREATÍVNE MYSLENIE ĽUDÍ.

JE VIACERO DÔVODOV NA OPTIMIZMUS, ŽE NOVÉ KONCEPČNÉ A KREATÍVNE MYSLENIE JE VEĽMI EFEKTÍVNE PRE ZVYŠOVANIE VÝKONNOSTI A ZLEPŠOVANIE ĽUDÍ A FIRIEM. POTVRDZUJÚ TO AJ VÝSLEDKY VÝSKUMOV NEUROVIED.

Počas posledných 20-tich rokov boli urobené viaceré významné vedecké objavy.

NEUROPLASTICITA MOZGU BOLA PREUKÁZANÁ VEDECKÝMI ŠTÚDIAMI. MOZOG JE NEUSTÁLE SA VYVÍJAJÚCI ORGÁN – CELÝ ŽIVOT RASTIE A MENÍ SA V REAKCII NA NOVÉ SKÚSENOSTI. CELOŽIVOTNÉ UČENIE PODPORUJE VYTVÁRANIE NEURÓNOV – MOZGOVÝCH BUNIEK A ICH NOVÝCH SPOJENÍ (SYNAPSIÍ). UŽ VIEME VIAC ČO A AKO SA V MOZGU DEJE.

Tým bol vyvrátený dovtedajší názor, že po druhom roku života už len strácame mozgové bunky, pretože ich obnovovanie nie je možné. TO ZÁROVEŇ ZNAMENÁ, ŽE ČLOVEK SA UČENÍM A ZÍSKAVANÍM SKÚSENOSTÍ MÔŽE SÁM SEBA MENIŤ A FORMOVAŤ PODĽA SVOJHO VLASTNÉHO VEDOMÉHO ROZHODNUTIA. A TO AŽ DO VYSOKÉHO VEKU.

SYSTEMATICKÉ VZDELÁVANIE JE PRETO SILNÝM NÁSTROJOM ZLEPŠOVANIA DUŠEVNÝCH SCHOPNOSTÍ A TEDA AJ ZVYŠOVANIA KREATIVITY A CELKOVEJ VÝKONNOSTI ČLOVEKA.

Okrem toho uzreli svetlo sveta ďalšie dva veľké vedecké objavy – epigenetika a objav telomér.

EPIGENETIKA UKAZUJE, ŽE MÔŽEME „ZAPÍNAŤ“ A „VYPÍNAŤ“ SVOJE GÉNY V CHROMOZÓMOCH BUNIEK. TÝMTO SPÔSOBOM MÔŽEME OVPLYVŇOVAŤ SVOJE GENETICKÉ DEDIČSTVO V RÔZNYCH VECIACH, NAPRÍKLAD NÁCHYLNOSŤ NA URČITÉ CHOROBY.

OBJAV TELOMÉR A ENZÝMU TELOMERÁZA, KTORÝ ICH OPRAVUJE, BOL OCENENÝ NOBELOVOU CENOU.

Týmto objavom bolo zistené, že stres ovplyvňuje dĺžku telomér, čo je v priamom vzťahu k dĺžke života človeka. Sľubné je, že kým negatívny stres spôsobuje skracovanie telomér, pozitívny stres ich predlžuje.

STAČÍ SI NEGATÍVNY STRES TYPU „HROZBA“ PREMENIŤ NA POZITÍVNY STRES TYPU „VÝZVA“ A TÝM SI SÁM SEBE PREDĹŽIŤ ŽIVOT.

PODSTATNÉ JE ZISTENIE, ŽE ČLOVEK SVOJÍM VEDOMÝM SPRÁVANÍM MÔŽE OVPLYVŇOVAŤ KVALITU A DOKONCA AJ DĹŽKU SVOJHO ŽIVOTA.

DOBRE SI TREBA ROZMYSLIEŤ ČO CÍTIME, NA ČO MYSLÍME A ČO ROBÍME LEBO TÝM SA STÁVAME.

V nasledujúcich dvoch obrázkoch sú znázornené viaceré metódy, ktoré je možné použiť pre rôzne účely zlepšovania.

SME PRIPRAVENÍ S VAMI SPOLUPRACOVAŤ PRI VÝBERE METÓD PRE ZLEPŠOVANIE A PRI ICH EFEKTÍVNOM UPLATNENÍ VO VAŠEJ FIREMNEJ PRAXI.

Všetky tieto a tiež ďalšie prepracované metódy sú v podstate vylepšením kľudného a slušného rozhovoru dvoch alebo viacerých ľudí o tom, čo je treba urobiť pre lepšiu prosperitu firmy. Určite nie je nutné študovať náročné metódy pre to, aby bolo možné pracovať na systematickom zlepšovaní.

POSTAČÍ KEĎ BUDETE POKRAČOVAŤ V POUŽÍVANÍ TERAJŠÍCH PRACOVNÝCH METÓD ALEBO SA SPOĽAHNITE NA NÁS A SPOLOČNE NÁJDEME METÓDU VHODNÚ PRE PODMIENKY VAŠEJ FIRMY.

ČÍM JEDNODUCHŠIE, TÝM LEPŠIE.

Všimnite si, prosím, že jadro nášho celistvého systému neustáleho zlepšovania FPFA tvorí prístup k ľuďom založený na štyroch princípoch:

SLUŠNOSŤ – KĽUD – REŠPEKT – DÔVERA.

Naše skúsenosti ukazujú, že tieto súčasti ľudských vzťahov tvoria dobrú základňu pre budovanie kreatívnej pracovnej atmosféry. A práve o to ide pri zlepšovaní, pri hľadaní nových nápadov, nových riešení, nových výrobkov a služieb.

SYSTÉM FPFA, AKO TAKÝ, JE VLASTNE METÓDOU INTEGRÁLNEHO RIEŠENIA NEUSTÁLEHO ZLEPŠOVANIA VO FIRME.

V SKRATKE JE TO MYSLENÉ TAKTO:

Základom všetkého diania vo firme je uskutočňovanie ZÁUJMOV MAJITEĽA. Preto treba venovať pozornosť zosúlaďovaniu záujmov majiteľa a vedenia firmy so záujmami ľudí.

HARMONIZÁCIA ZÁUJMOV potom tvorí základ pre vytvorenie a implementáciu (alebo optimalizáciu) firemnej STRATÉGIE.

LEADERSHIP A MANAGEMENT sú hlavnými riadiacimi silami realizácie firemnej stratégie. Podporuje ich dobre postavená ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA, efektívna MOTIVÁCIA ľudí a TÍMOVÁ PRÁCA.

ŠTANDARDIZÁCIA činností a procesov tvorí základňu pre neustále zlepšovanie. Zaznamenanie toho, čo sa ako v súčasnosti vo firme robí, umožňuje merať a vyhodnocovať, či je nové riešenie skutočne lepšie ako pôvodné. Ak áno, nové riešenie sa stáva štandardom až do doby ďalšej zmeny.

SYSTÉM NEUSTÁLEHO ZLEPŠOVANIA pozostáva z viacerých zdokumentovaných modulov, ktoré sú rozvíjané v súlade s potrebami danej firmy a tvoria spolu vyvážený celok. Podpora PREDNOSTNÉHO ZLEPŠOVANIA ĽUDÍ vedie k tomu, že ĽUDIA POTOM ZLEPŠUJÚ VŠETKO POTREBNÉ – ČINNOSTI, PROCESY, VÝROBKY, SLUŽBY. Systematický rast a rozvoj ľudí znamená ZLEPŠOVANIE ODBORNÝCH KOMPETENCIÍ A EMOČNEJ INTELIGENCIE. Výsledkom sú LEPŠIE SCHOPNOSTI A VÄČŠIA OCHOTA ľudí, ktoré majú narastajúcu tendenciu (v tvare vzostupnej špirály).

OPTIMALIZOVANÉ PODNIKOVÉ SYSTÉMY môžu pozostávať z uvedených systémov PLÁNOVANIA A VYHODNOCOVANIA PLNENIA PLÁNU, MERANIA VÝKONOV ĽUDÍ (produktivity), TÍMOV A CELEJ FIRMY. Zahrnutý môže byť aj podnikový systém typu ŠTÍHLEJ VÝROBY, prípadne jeho niektorých subsystémov. Samozrejme predovšetkým záleží na Vašom výbere podnikových systémov, ktoré najlepšie vystihujú potreby Vašej firmy.

SYSTEMATICKÉ VZDELÁVANIE je motorom každej zmeny. Je zamerané na súčasný STAV, CIELE, PLÁN a REALIZÁCIU vzdelávania, ktoré sa cyklicky opakujú avšak neustále vo vyššej úrovni.

PLÁNY OSOBNÉHO ROZVOJA každého pracovníka sú vyústením postupnosti krokov systematického zlepšovania ľudí. Plán osobného rozvoja obsahuje dohodu firmy a pracovníka – ČO KTO UROBÍ pre uskutočňovanie firemnej stratégie. Preto je potrebné plány osobného rozvoja ľudí aktualizovať v rovnakom čase ako stratégiu.

A TÝM SA ZAČÍNA ĎALŠÍ CYKLUS NEUSTÁLEHO SYSTEMATICKÉHO ZLEPŠOVANIA.

Systematický prístup je tu chápaný vo význame:

PREMYSLENÝ – PLÁNOVITÝ – USPORIADANÝ – PRAVIDELNÝ.

NEUSTÁLE SYSTEMATICKÉ ZLEPŠOVANIE SI MOŽNO PREDSTAVIŤ AKO DRAHOKAMY, KTORÉ LEŽIA NA ZEMI, SÚ VŠADE – NA DIELNI AJ V KANCELÁRIÁCH, ALE NIE JE ICH VIDIEŤ. TREBA ICH NÁJSŤ A POZBIERAŤ.

ČO PRE TO UROBIŤ?

SME TU PRE VÁS, ABY SME NA TO SPOLOČNE PRIŠLI.