Vaša firma je etablovaná na trhu a to dokazuje, že má svoje opodstatnenie a plní svoj účel.

Firma realizuje svoje ciele, zarába peniaze a vytvára si dlhodobú prosperitu. Ľudia si dobre robia svoju prácu a zákazníci dostávajú výrobky alebo služby načas, v dobrej kvalite a za výhodné ceny.

Pri hlbšom pohľade dovnútra firmy možno identifikovať práce vykonávané na plnení denných úloh a práce na zlepšovaní, potrebnom pre dosahovanie dlhodobej prosperity.

Všetko beží dobre, vládne spokojnosť a dobrá nálada.

Takže pohoda, večer sa oslavuje.

Práve vtedy, keď prevláda presvedčenie, že vo firme všetko dobre funguje, ba až ideálne, je najlepší čas položiť si otázku:

„Naozaj je všetko v najlepšom poriadku?“

Alebo:

„Ako vlastne vieme, podľa čoho, že je všetko v poriadku?“

Môže sa stať, že firma sa už nachádza v zlej situácii, ale nik to ešte nevidí. Úspešná minulosť obvykle zastiera potrebu udržať pozornosť a ostražitosť. Nevidíme to, čo nechceme vidieť a nepočujeme to, čo nechceme počuť. A zásadné problémy môžu nepozorovane rásť. Je to ako keby sme sa pokúšali auto šoférovať len pozeraním dozadu, do spätných zrkadiel. Obidva pohľady, pohľad dozadu do minulosti a pohľad dopredu do budúcnosti by mali byť v rovnováhe.

Dôvodom je prirodzená ľudská vlastnosť – sklon k sebauspokojeniu – ktorá vedie k preceňovaniu pozitívnych výsledkov v dobrých časoch.

Môže sa stať, že sebauspokojenie prerastie k presvedčeniu, že dobre zabehnuté veci treba ponechať ako sú a akákoľvek zmena je zbytočná.

Proti takémuto vývoju situácie vo firme môže dobre poslúžiť práve systém neustáleho zlepšovania.

Faktory systémovosti a neustálosti zamerané na zlepšovanie majú potenciál zabrániť dramatickému zhoršeniu situácie.

Keď sú ľudia vedení k premýšľaniu nad novými riešeniami a zlepšovaním, drží ich to vo vysokej úrovni aktivity a tvorivosti. Pracovné metódy používané pri uplatňovaní systému neustáleho zlepšovania zároveň podporujú vytváranie základne znalostí a skúseností. To je účinný spôsob posilňovania konkurencieschopnosti firmy a tiež zvyšovania odolnosti firmy v zlých časoch.

Pracovné postupy v dobrých časoch by mali plne podporovať nové kreatívne myslenie ľudí.

Je viacero dôvodov na optimizmus, že nové koncepčné a kreatívne myslenie je veľmi efektívne pre zvyšovanie výkonnosti a zlepšovanie ľudí a firiem. Potvrdzujú to aj výsledky výskumov neurovied.

Počas posledných 20-tich rokov boli urobené viaceré významné vedecké objavy.

Neuroplasticita mozgu bola preukázaná vedeckými štúdiami. Mozog je neustále sa vyvíjajúci orgán – celý život rastie a mení sa v reakcii na nové skúsenosti. Celoživotné učenie podporuje vytváranie neurónov – mozgových buniek a ich nových spojení (synapsií). Už vieme viac čo a ako sa v mozgu deje.

Tým bol vyvrátený dovtedajší názor, že po druhom roku života už len strácame mozgové bunky, pretože ich obnovovanie nie je možné. To zároveň znamená, že človek sa učením a získavaním skúseností môže sám seba meniť a formovať podľa svojho vlastného vedomého rozhodnutia. A to až do vysokého veku. Systematické vzdelávanie je preto silným nástrojom zlepšovania duševných schopností a teda aj zvyšovania kreativity a celkovej výkonnosti človeka.

Okrem toho uzreli svetlo sveta ďalšie dva veľké vedecké objavy – epigenetika a objav telomér.

Epigenetika ukazuje, že môžeme „zapínať“ a „vypínať“ svoje gény v chromozómoch buniek. Týmto spôsobom môžeme ovplyvňovať svoje genetické dedičstvo v rôznych veciach, napríklad náchylnosť na určité choroby.

Objav telomér a enzýmu telomeráza, ktorý ich opravuje, bol ocenený nobelovou cenou. Týmto objavom bolo zistené, že stres ovplyvňuje dĺžku telomér, čo je v priamom vzťahu k dĺžke života človeka. Sľubné je, že kým negatívny stres spôsobuje skracovanie telomér, pozitívny stres ich predlžuje. Stačí si negatívny stres typu „hrozba“ premeniť na pozitívny stres typu „výzva“ a tým si sám sebe predĺžiť život.

Podstatné je zistenie, že človek svojím vedomým správaním môže ovplyvňovať kvalitu a dokonca aj dĺžku svojho života.

Dobre si treba rozmyslieť čo cítime, na čo myslíme a čo robíme lebo tým sa stávame.

V nasledujúcich dvoch obrázkoch sú znázornené viaceré metódy, ktoré je možné použiť pre rôzne účely zlepšovania.

Sme pripravení s Vami spolupracovať pri výbere metód pre zlepšovanie a pri ich efektívnom uplatnení vo Vašej firemnej praxi.

Všetky tieto a tiež ďalšie metódy sú v podstate vylepšením kľudného a slušného rozhovoru dvoch alebo viacerých ľudí o tom, čo je treba urobiť pre lepšiu prosperitu firmy. Určite nie je nutné študovať náročné metódy pre to, aby bolo možné pracovať na systematickom zlepšovaní.

Čím jednoduchšie, tým lepšie.