Veľké firmy majú obvykle väčšie možnosti ako malé a stredné firmy, čo vyplýva zo zložitejších a rozsiahlejších úloh, ktoré plnia. Preto majú aj väčšie zdroje a môžu si dovoliť intenzívnejšie zlepšovanie.

Veľké firmy môžu realizovať rozsiahle inovácie, rýchlo rásť a rozvíjať sa. Preto je zvyčajne ich charakter neustáleho zlepšovania iný v porovnaní so strednými a malými firmami. Na druhej strane však veľká firma môže urobiť aj veľkú chybu.

Radi by sme s vami spolupracovali tak, že vám budeme ponúkať postupnosť možných krokov, resp. projektov a vy si budete vyberať.

Pre realizáciu významnejších oblastí zlepšovania odporúčame pracovať formou projektového managementu.
Príslušnú dokumentáciu a harmonogramy realizácie pre Vás s radosťou vypracujeme.

Myslíme si, že pre riešenie a uskutočňovanie zlepšovania vo firme je možné úspešne použiť rôzne druhy projektov. Môže byť vhodné ísť na to prostredníctvom veľkého, komplexného projektu. No môže to byť aj postupnosť malých, jednotlivých projektov, ktorých realizácia je usporiadaná za sebou. Jeden skončí a ďalší sa začne. Alebo viacero riešení „vedľa seba“, s prekrývajúcimi sa dobami riešenia. Každá firma je iná a preto každej firme môže vyhovovať voľačo iné.

Najhorší projekt je žiadny projekt.

Preto zastávame názor, že podstatné je začať hneď. A počas riešenia myslieť aj na to, či je súčasný projekt zlepšovania dobrý alebo je lepšie ho upraviť.

Pre inšpiráciu uvádzame opis jednotlivých súčastí systému FPFA®, ktoré môžu tvoriť témy budúcich projektov.

Systematická práca na zlepšovaní bude tak či tak smerovať k celistvému, integrovanému riešeniu. Jednotlivé projekty budú čoraz viac do seba zapadať a tvoriť jednotný systém. Alebo hneď na začiatku bude zvolený celistvý prístup k zlepšovaniu a veľký projekt, s postupným, vyváženým riešením jeho oblastí. Každý podľa svojej chuti.

Na jednej strane je škodlivé venovať zlepšovaniu málo pozornosti.

Na druhej strane chcieť urobiť naraz všetko, tiež môže napáchať škody.

Jednotlivé oblasti systému FPFA® sú v nasledovnom obrázku usporiadané počnúc „harmonizácie záujmov“ v smere hodinových ručičiek.

Systém FPFA

Je to ťažká úloha – reprezentácia záujmov majiteľa. Dokonca aj v malých firmách. HARMONIZÁCIA ZÁUJMOV majiteľa, vedenia firmy a ľudí môže byť veľmi prínosná pre optimalizáciu firemnej stratégie.

Takto prepracovaná stratégia zomkne ľudí okolo dlhodobého spoločného cieľa a nové vzťahy podporia spôsob keď všetci ťahajú za jeden koniec. Dá sa to spozorovať aj na poklese konfliktov v práci a na náraste súladu a dôvery.

Prínosy z vyjasňovania záujmov majiteľa a záujmov ľudí, ktoré sú zapracované do optimalizovanej firemnej stratégie, sa prejavia v zlepšení tvorivej atmosféry. Tá je nutnou podmienkou pre generovanie nových nápadov tvoriacich základ procesu neustáleho zlepšovania.

Keď má firma dobrú stratégiu, všetci ľudia o nej vedia a väčšina s ňou súhlasí, môže byť zlepšovanie prednostne zamerané na LEADERSHIP A MANAGEMENT. Buď ako riešenie celej oblasti alebo so zameraním na tému motivácia alebo tímová práca. Veľmi pomáha používanie opytovacích viet a pochvala dobrej práce.

Prínosy sa môžu prejaviť v krátkom čase nárastom počtu zlepšovacích návrhov a nových nápadov.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA (alebo po starom „pavúk“) tiež môže byť vzatá ako prínosná téma projektu pre zlepšovanie.

Pôvodná, klasická štruktúra, ktorá dobre slúži pre plnenie denných úloh, môže byť doplnená napr. novou časťou sieťového typu. Nová časť organizácie viac vyhovuje organizovaniu vývojových úloh a zlepšovania (oranžová farba). Sú to stále tí istí ľudia, avšak systematicky organizovaní a motivovaní pre riešenie projektov s prínosmi v budúcnosti. Títo ľudia, vo voľnejšom zoskupení, potom môžu priamo komunikovať s expertmi z iných firiem či inštitúcií (tyrkysová farba). To je dôležité pre vyššiu flexibilitu a väčšie právomoci, avšak spojené s vyššou zodpovednosťou riešiteľov. Je to organizačná štruktúra vhodná pre podporu nových nápadov a inovácií.

Prínosy novej organizačnej štruktúry sú vo vypustení 1 – 2 úrovní riadenia a vo vyššej výkonnosti firmy s menším počtom ľudí.

Možno je pre vašu firmu v súčasnosti veľmi dôležitá oblasť ŠTANDARDIZÁCIE. Ak sa štandardizácia vníma zároveň ako základňa pre zlepšovanie, môže to byť efektívny prístup aj pre počiatočnú fázu riešenia.

Nové riešenia je vždy potrebné porovnať s daným stavom a ešte pred implementáciou nových riešení mať istotu, že sú naozaj zlepšením (čoho konkrétne a v akej miere).

Prínos môže byť v jednoznačnom zdokumentovaní rozhodujúcich firemných činností čo sa ako robí v danom čase. Potom je ľahké porovnať nové s aktuálnym. A zároveň je zaznamenaná história pre rôzne druhy analýz.

systém neustáleho zlepšovania

Ak má firma vypracovanú a zavedenú firemnú stratégiu, dobre reprezentované záujmy majiteľa, efektívny leadership a management (s fungujúcou motiváciou, organizačnou štruktúrou a dobrou tímovou prácou), je možné sa progresívne venovať SYSTÉMU NEUSTÁLEHO ZLEPŠOVANIA (SNZ).

Naše skúsenosti ukazujú, že vhodným základom je správne plánovanie, orientované na reálny výkon, ktorý konkrétny človek práve dokáže poskytnúť. Inak povedané – plánovanie rešpektujúce aktuálny výkon každého človeka. Samozrejme to môže spôsobiť ťažkosti (napr. v linkovom usporiadaní procesu), avšak inak je veľmi obtiažne vyriešiť efektívne meranie výkonov a plnenie plánu jednotlivcov. A o to ťažšie potom pre tímy a celú firmu.

Správne nastavenie vyhodnocovania, so zabudovaným motivačným systémom, je veľmi prínosné pre stanovenie úloh v ďalšom období, najlepšie formou dohody. Takto tvorí meranie výkonov, vyhodnocovanie plnenia plánu a výkonov a plánovanie nastávajúceho obdobia, ucelený cyklus systému plánovania. Výstupom z uvedeného cyklu plánovania sú aj nové podnety pre osobné zlepšovanie, ktoré je možné využiť pre aktualizáciu plánov osobného rozvoja.

Samozrejme je treba nové spôsoby integrovať do stávajúceho systému zlepšovania vo firme. A postupne, dohodnutým spôsobom a v správnej postupnosti krokov, realizovať.

To, ako bežia v súčasnosti firemné procesy je určujúce pre zarábanie peňazí v súčasnosti. A to, ako efektívne prebieha vo firme neustále zlepšovanie, je určujúce pre zarábanie peňazí v budúcnosti. A tiež pre vynaloženú námahu a pracovnú pohodu.

Úlohou systému neustáleho zlepšovania, ktorý tvorí jadro systému FPFA®, je prednostné zlepšovanie ľudí. A ľudia s vyššou odbornosťou a ochotou potom prispievajú k zlepšovaniu všetkého, čo sa vo firme deje. K zlepšovaniu činností, procesov, výrobkov a služieb.

Firma je len taká dobrá akých má dobrých ľudí.

Prínosom systému neustáleho zlepšovania je vyššia odbornosť a ochota človeka pracovať pre firmu. Viac nových nápadov a riešení, väčšie zapojenie do vymýšľania a realizácie nových vecí. A to je podstatné, pretože len o nové veci je záujem, len to sa dá predať.

Systematické vzdelávanie

SYSTEMATICKÉ VZDELÁVANIE si prednostne kladie otázku: kto sa má v čom vzdelávať a prečo?

Žiadne siahodlhé poradovanie ani rozsiahle školenia nie sú nutné. Treba uprednostniť osvojovanie si a ukotvovanie nových návykov priamo pri práci.

Je dobré si premyslieť v akom stave sa vo firme vzdelávanie nachádza, aké ciele je rozumné si stanoviť a ako to celé naplánovať a zrealizovať. Môže to byť pekný projekt.

Ideálne je, keď je vzdelávanie zosúladené s dlhodobými cieľmi formulovanými v stratégii. Alebo ešte lepšie, keď je vzdelávanie priamo súčasťou stratégie. Potom je zaručené, že sa ľudia rozvíjajú rovnakým smerom ako sú postavené dlhodobé ciele firmy.

Osobité miesto v systematickom vzdelávaní majú plány osobného rozvoja. V ideálnom stave by mal mať každý človek taký plán písomne vypracovaný a mal by fungovať ako dohoda človeka s firmou. O tom, že: o čo mi ide, o čo nám ide a čo budem robiť, aby sa to dosiahlo. A potom má človek jasnejšie čo má v práci okrem denných úloh robiť (prípadne aj v rámci nich) a čo môže v budúcnosti získať na pozícii a na peniazoch.

Prínosy systematického vzdelávania, ktoré je integrálnou súčasťou celého systému FPFA® spočívajú v dosahovaní vyššej výkonnosti ľudí pri menšej námahe. To sa priamo prejaví na nižších nákladoch, vyššom zisku a dlhodobej prosperite firmy.

Každá firma je iná, preto si každá vyberie svoj projekt pre rozvoj neustáleho zlepšovania.

V malých firmách, kde každý vie o každom a všetci vedia o čo ide a čo sa deje, sa možno stačí o veciach viac rozprávať.

Písomne by mohli byť zaznamenané štandardy a aspoň hlavné zásady systému neustáleho zelpšovania (aby bolo jasné, čo z toho mám, keď prínos zo zlepšenia bude napr. 10 000 EUR/rok). A určite je prospešné, aby mal každý človek písomne vyhotovený „Plán osobného rozvoja“. Každý chce vedieť, či sa s ním počíta do budúcnosti a k tomu patrí, aby bolo jasno aj v tom, čo má pre to človek urobiť.

Sekcia PROJEKTY je rozčlenená na dve časti – PRE DOBRÉ ČASY a PRE ZLÉ ČASY.

To, čo je uvedené doteraz, sa hodí viac pre dobré časy, pretože zlepšovanie je s prínosmi zamerané na budúcnosť. Preto v sekcii PROJEKTY PRE DOBRÉ ČASY už doteraz uvedený obsah nie je opakovane uvedený. Sú tam, pre inšpiráciu, uvedené ďalšie oblasti zlepšovania, ktoré môžu byť témami projektov.

V sekcii PROJEKTY PRE ZLÉ ČASY sú uvedené témy projektov vhodné skôr pre obdobia poklesov. Vyžadujúce malé zdroje a poskytujúce rýchle účinky.