Rešpektujeme metódy používané našimi klientmi. Či už pre zisťovanie záujmov ľudí, plánovanie, meranie výkonnosti, zlepšovanie, štandardizáciu alebo metódy pre tvorbu firemnej stratégie.
Metódy, ktoré sa osvedčili v našej praxi, uvádzame pre zaujímavosť. A tiež pre možnosť výberu, keby sa vám páčili.

Metódy sme rozdelili pre „dobré časy“ a pre „zlé časy“, pretože sú rozdielne v rýchlosti, postupnosti krokov a tiež v zameraní na situáciu, v ktorej sa Vaša firma nachádza. Pri riešení zlepšovania firmy je možné používať rôzne druhy metód. Vo všeobecnosti platí, že nie sú „dobré“ a „zlé“ metódy. Každá firma je iná, pracujú v nej iní ľudia, majú iné výrobky či služby, pôsobia v rôznych odvetviach. Preto treba prísť na to, aké metódy práce je vhodné použiť pre konkrétnu firmu. Je dobré rešpektovať metódy, ktoré sú vo firme zavedené a k nim skúsiť citlivo použiť novú.

Pre zisťovanie názorov a záujmov ľudí sa napr. často používa štruktúrovaný rozhovor alebo určitá forma brainstormingu.

Nám sa dobre osvedčili myšlienkové mapy. Podporujú asociatívne a intuitívne myslenie tým, že zapájajú do procesu myslenia aj pravú hemisféru. Tým sa môže zvýšiť výkon mozgu a často vznikajú nové tvorivé nápady či nové riešenia známych problémov.

Pre ilustráciu Vám predkladáme zobrazenie nášho systému FPFA® tentokrát vo forme myšlienkových máp. Ich obsah je identický, avšak prvá myšlienková mapa má formu „chobotničky“ a druhá má „obdĺžnikovú“ formu. Každý si môže vybrať tú formu, ktorá mu viac vyhovuje.

Obvykle sa prvý návrh myšlienkovej mapy robí ručne a až po jeho vyzretí sa môže prepracovať do digitálnej podoby. Jej výhodou je lepšia prehľadnosť, možnosť prezentácie a zavádzania zmien. S ďalšími príkladmi použitia myšlienkových máp sa môžete stretnúť v sekcii PROJEKTY.

Nami používané metódy práce pri vytváraní a implementácii systému FPFA®, resp. systému neustáleho zlepšovania, vychádzajú z najnovších poznatkov a z našich praktických skúseností.

Zlepšovanie je vlastne želaná zmena. A rýchle a efektívne uskutočňovanie významnej zmeny má svoje všeobecne platné pravidlá. Zobrazili sme ich v nasledovnom obrázku.

Odporúčame tieto všeobecne platné pravidlá vhodne upraviť na Vaše podmienky.

Firmy sú veľmi rozmanité – čo do veľkosti, dlhodobosti histórie alebo zamerania. Môžu vyrábať výrobky, poskytovať služby, pôsobiť v rozličných odvetviach. Jedno ich však spája – v každej firme pracujú ľudia. Aj preto je náš systém neustáleho zlepšovania, prednostne zameraný na ľudí, taký efektívny. Môže byť prospešný pre prakticky akúkoľvek firmu.

Správny výber pracovných postupov, pri budovaní alebo ďalšom rozvoji systému neustáleho zlepšovania, môže priniesť prekvapivé výsledky v krátkom čase. Jadro úsilia má byť zamerané na identifikáciu silných stánok človeka a na jeho podporu pri ich rozvíjaní.

Zároveň sa treba vyvarovať metódam, ktoré by mohli vyvolať v ľuďoch pocit prílišného tlaku a stresu. Brzdí to vytváranie nových myšlienok a riešení, o ktoré predovšetkým ide.

Každá zmena má svoje charakteristické fázy a vyznačuje sa typickými procesmi, ktoré v príslušnej fáze prebiehajú.

Obidve významné stránky zmeny – fázy zmeny a procesy sebazmeny – sú znázornené v nasledujúcich obrázkoch.

Základné princípy platia vo všeobecnosti, no rovnako dôležité je správne ich použiť pre Vašu firmu.

Všetky pracovné metódy, použité pre riešenie systému neustáleho zlepšovania, by mali podporovať kreativitu a motiváciu ľudí.

Každá firma prežíva rôzne obdobia. Pre inšpiráciu Vám ponúkame metódy jednak pre „dobré časy“ a tiež aj pre „zlé časy“.