Všimnite si, prosím, že jadro nášho celistvého systému neustáleho zlepšovania FPFA® tvorí prístup k ľuďom založený na štyroch princípoch: slušnosť – kľud – rešpekt – dôvera.

Naše skúsenosti ukazujú, že tieto súčasti ľudských vzťahov tvoria dobrú základňu pre budovanie kreatívnej pracovnej atmosféry. A práve o to ide pri zlepšovaní, pri hľadaní nových nápadov, nových riešení, nových výrobkov a služieb.

Systém FPFA®, ako taký, je vlastne metódou integrálneho riešenia neustáleho zlepšovania vo firme.

V skratke je to myslené takto:

Základom všetkého diania vo firme je uskutočňovanie záujmov majiteľa. Preto treba venovať pozornosť zosúlaďovaniu záujmov majiteľa a vedenia firmy so záujmami ľudí.

Harmonizácia záujmov potom tvorí základ pre vytvorenie a implementáciu (alebo optimalizáciu) firemnej stratégie.

Leadership a management sú hlavnými riadiacimi silami realizácie firemnej stratégie. Podporuje ich dobre postavená organizačná štruktúra, efektívna motivácia ľudí a tímová práca.

Štandardizácia činností a procesov tvorí základňu pre neustále zlepšovanie. Zaznamenanie toho, čo sa ako v súčasnosti vo firme robí, umožňuje merať a vyhodnocovať, či je nové riešenie skutočne lepšie ako pôvodné. Ak áno, nové riešenie sa stáva štandardom až do doby ďalšej zmeny.

Systém neustáleho zlepšovania pozostáva z viacerých zdokumentovaných modulov, ktoré sú rozvíjané v súlade s potrebami danej firmy a tvoria spolu vyvážený celok. Podpora prednostného zlepšovania ľudí vedie k tomu, že ľudia potom zlepšujú všetko potrebné – činnosti, procesy, výrobky, služby. Systematický rast a rozvoj ľudí znamená zlepšovanie odborných kompetencií a emočnej inteligencie. Výsledkom sú lepšie schopnosti a väčšia ochota ľudí, ktoré majú narastajúcu tendenciu (v tvare vzostupnej špirály).

Optimalizované podnikové systémy môžu pozostávať z uvedených systémov plánovania a vyhodnocovania plnenia plánu, merania výkonov ľudí (produktivity), tímov a celej firmy. Zahrnutý môže byť aj podnikový systém typu štíhlej výroby, prípadne jeho niektorých subsystémov. Samozrejme predovšetkým záleží na Vašom výbere podnikových systémov, ktoré najlepšie vystihujú potreby Vašej firmy.

Systematické vzdelávanie je motorom každej zmeny. Je zamerané na súčasný stav, ciele, plán a realizáciu vzdelávania, ktoré sa cyklicky opakujú avšak neustále vo vyššej úrovni.

Plány osobného rozvoja každého pracovníka sú vyústením postupnosti krokov systematického zlepšovania ľudí. Plán osobného rozvoja obsahuje dohodu firmy a pracovníka – čo kto urobí pre uskutočňovanie firemnej stratégie. Preto je potrebné plány osobného rozvoja ľudí aktualizovať v rovnakom čase ako stratégiu.

A tým sa začína ďalší cyklus neustáleho systematického zlepšovania.

Systematický prístup je tu chápaný vo význame:

Premyslený – plánovitý – usporiadaný – pravidelný.

Neustále systematické zlepšovanie si možno predstaviť ako drahokamy, ktoré ležia na zemi, sú všade – na dielni aj v kanceláriách, ale nie je ich vidieť. Treba ich nájsť a pozbierať.

Čo pre to urobiť?

Sme tu pre Vás, aby sme na to spoločne prišli.